Вход – Годишни финансови отчети

Вход

 

 


 

 


Публикацията на ГФО ви дава възможност да качите онлайн:

Счетоводен балансОтчет за приходите и разходите | Отчет за паричните потоци | Отчет за собствения капитал | Пълния текст на одиторския доклад | Доклад за дейността

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Публикуват се в сайта на Български законник

Кой е длъжен да публикува чрез икономическо издание?

Чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

  • Дружества по закона за задълженията и договорите – ДЗЗД
  • Сдружения и фондации
  • Настоятелства по Закона за народните читалища
  • Спортни дружества Закона за физическото възпитание и спорта
  • Частни училища
  • Движения по Закона за вероизповеданията
  • Организации по Закона за лова и опазване на дивеча
  • Политически партии по Закона за политическите партии
  • Синдикати и синдикални движения по Кодекса на труда

 

• За предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, това обстоятелство се декларира еднократно, само за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се публикува в срок до 30 юни на следващата година (чл. 38, ал. 9, т. 2, буква б от ЗСч).
• Съхраняваме годишните счетоводни отчети на сайта на Български законник за период от 5 години (изисквания на чл. 38 ал. 7 от ЗСч. предвиждат срок не по-кратък от 3 години).
• Срок за публикуване на ГФО – до 30 септември 2024 г. (чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗСч)

Незабавно публикуване само с 2 стъпки

 

1. ЗАЯВЕТЕ ПУБЛИКУВАНЕ (Може да платите с карта или по банка)

2. КАЧЕТЕ ОТЧЕТА (Формата се отключва незабавно след плащане)

Вашия отчет може да откриете в СТРАНИЦАТА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА.


Цена за публикуване на ГФО :
45 лв.  без ДДС
за един публикуван отчет

Съхраняване на отчета:
5 години