Скрита страница с бележки – Годишни финансови отчети

Скрита страница с бележки

       
       
СЧЕТОВОДСТВО      
Документи в раздела:
     
       
Текущо счетоводно отчитане на стопанските операции
     
Счетоводни документи
     
Задължителни реквизити на първичните счетоводни документи
     
Срокове за съхраняване на счетоводните документи
     
Права и задължения на ръководителя на предприятието
     
Изисквания, на които трябва да отговарят физическите лица, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводни предприятия
     
Категории предприятия
     
Категории групи предприятия
     
Принципи за признаване и оценяване на позициите, които се представят във финансовите отчети
     
Годишни финансови отчети
     
Приложима счетоводна база
     
Независим финансов одит
     
Публичност на финансовите отчети – срокове
     
Годишен доклад за дейността
     
Изисквания за изготвяне на нефинансова декларация и доклад за плащания към правителства
     
Санкции по Закона за счетоводството
     
Понятия по смисъла на Закона за счетоводството
     
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2020 г.
     
Пределни размери на естествените фири, брака и липсите:
     
…на стоково-материалните ценности при търговията на дребно и малките складове
     
…на хранителните и др. стоки при съхраняването им в складовете и търговските бази:
     
…при съхраняването на хранителните продукти
     
…при транспорт на хранителните продукти
     
…при съхраняване на плодовете и зеленчуците
     
…при съхранение на плодове и зеленчуци в магазинната мрежа
     
…при транспорт на плодове и зеленчуци
     
…на дърва, дървени въглища и борина
     
…на зърнените храни, варивата, млечните продукти и фуражи при съхраняване и транспорт
     
…на суровото прясно и кисело мляко
     
…на петролните продукти при транспорт и съхраняване
     
…на отпадъците от животински произход при транспорт и съхраняване
     
…на медикаментите и др. медицински стоки при продажба и съхраняване
     
…на вина, оцет, високоалкохолни напитки и спирт
     
…на пивото при съхраняване и транспорт
     
…на стоково-материалните ценности на газ пропан-бутан и строителни материали
     
ЗДДС      
Документи в раздела:
     
       
ДДС НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ:
     
Обща характеристика на ДДС
     
Основни понятия, свързани с функционирането на ДДС
     
Дейности и доставки извън обхвата на ЗДДС
     
Местоизпълнение и ред за облагане на доставките
     
Регистрация по ЗДДС
     
Дерегистрация по ЗДДС
     
Обект на облагане с ДДС – облагаеми и освободени доставки
     
ДДС при внос      
Данъчно събитие      
Данъчна основа      
Данъчни ставки      
Изискуемост на данъка
     
Лице – платец на данъка
     
Данъчен кредит      
Декларации, документиране и отчитане
     
Задължения и срокове по ЗДДС
     
Санкции по ЗДДС      
Понятия по смисъла на ЗДДС
     
Специфични режими:
     
Стоки втора употреба
     
Субсидии и финансирания
     
Доставки, свързани с туристически услуги
     
Недвижими имоти – отдаване под наем (облагаеми наеми, необлагаеми наеми: опция)
     
Прехвърляне на недвижими вещи
     
Особености при облагането с ДДС при получаване на доходи от ценни книжа и капитал
     
Лизинг      
Обратно начисляване на ДДС
     
Инвестиционно злато
     
Касова отчетност на ДДС
     
Публична продан      
Ваучери      
Режим складиране на стоки до поискване
     
ДДС ПРИ ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС:
     
Територията, на която се прилага европейското законодателство по вътреобщностния ДДС
     
Вътреобщностна търговия на стоки – ВОД, ВОП и тристранни операции
     
Електронна търговия със стоки и услуги
     
Специални режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
     
Вътреобщностно придобиване и инцидентна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице
     
Данъчни ставки, приложими в ЕС
     
Адреси на данъчните администрации на държавите-членки на ЕС
     
Агенти за представителство по възстановяване на ДДС:
     
Агенти за представителство по възстановяване на правомерно начисления ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността и са установени в трети страни, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица
     
Агенти за възстановяване на начисления и платен ДДС на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от територията на страната
     
ИНТРАСТАТ      
Прагове за деклариране по ИНТРАСТАТ за периода 2008 г. – 2021 г.
     
Прагове за деклариране по ИНТРАСТАТ в държавите от ЕС за периода 2020 г. – 2021 г.
     
Телефони за консултации по Интрастат
     
Комбинирана номенклатура за периода 2007 г. – 2021 г.
     
Коефициенти за конвертиране за периода 2009 г.- 2021 г.
     
Геономенклатура 2021 г.
     
Допустими диапазони за единично тегло на Дирекция Интрастат към 10.11.2020 г.
     
Условия на доставка – Инкотермс 2020
     
Взаимообвързаност между стойност и статистическа стойност при различните условия на доставка по Incoterms 2020
     
Страните – търговски партньори на България от ЕС
     
ЗКПО      
Документи в раздела:
     
       
Данъчно задължени лица по ЗКПО
     
Данъчни ставки по видове корпоративни данъци:
     
Корпоративен данък за периода 2001 г. – 2021 г.
     
Данъци при източника за периода 2006 г. – 2021 г.
     
Данък върху разходите за периода 2006 г. – 2021 г.
     
Данъци и държавни такси върху хазартната дейност за периода 2001 г. – 2021 г.
     
Данък върху приходите на бюджетните предприятия за периода 2004 г. – 2021 г.
     
Данък върху дейността от опериране на кораби за периода 2005 г. – 2021 г.
     
Данъчни амортизируеми активи и данъчен амортизационен план
     
Данъчни декларации по ЗКПО
     
Авансови вноски по ЗКПО
     
Преобразуване на счетоводния финансов резултат и определяне на корпоративния данък
     
Срокове по ЗКПО      
Санкции по ЗКПО      
Понятия по смисъла на ЗКПО
     
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
     
Списък на общините с равнище на безработица със или над 25 на сто по-високо от средното за страната
     
Списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим
     
ЗДДФЛ      
Документи в раздела:
     
       
Данъчно задължени лица по ЗДДФЛ
     
Доходи от източник в Република България
     
Видове доходи по ЗДДФЛ
     
Документиране на доходите по ЗДДФЛ
     
Дата на придобиване на дохода по ЗДДФЛ
     
Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ
     
Облагаеми доходи по ЗДДФЛ
     
Облагане на доходите по ЗДДФЛ
     
Определяне на облагаемия доход и на данъчната основа по ЗДДФЛ
     
Данъчни облекчения по ЗДДФЛ
     
Доходи, които не се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения
     
Данъчни ставки по ЗДДФЛ за периода 1995 г. – 2021 г.
     
Данъчни ставки на окончателния данък по ЗДДФЛ за периода 2007 г. – 2021 г.
     
Размери на нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ за периода 2008 г. – 2021 г.
     
Определяне на годишните данъчни основи по ЗДДФЛ
     
Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ
     
Срокове по ЗДДФЛ      
Санкции по ЗДДФЛ
     
Понятия по смисъла на ЗДДФЛ
     
Списък на пощенските станции, в които през 2021 г. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ
     
АКЦИЗИ      
Документи в раздела:
     
       
Освободени от акциз стоки
     
Акцизни ставки върху течните горива за периода 2006 г. – 2021 г.
     
Акцизни ставки върху тютюневите изделия за периода 2006 г. – 2021 г.
     
Акцизни ставки върху напитки за периода 2006 г. – 2021 г.
     
Акцизни ставки върху други стоки за периода 2006 г. – 2021 г.
     
Срокове по ЗАДС      
Санкции по ЗАДС      
Понятия по смисъла на ЗАДС
     
Норми на пределните размери на естествените фири при съхранение на акцизни стоки
     
ЗМДТ      
Документи в раздела:
     
       
Данък върху недвижимите имоти (данък сгради) за периода 1998 г. – 2021 г.
     
Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти
     
Данък върху наследствата за периода 1998 г. – 2021 г.
     
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за периода 1998 г. – 2021 г.
     
Данък върху превозните средства за периода 2008 г. – 2021 г.
     
Туристически данък
     
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка за периода 2009 г. – 2021 г.
     
Данък върху таксиметров превоз на пътници
     
Срокове по ЗМДТ      
Санкции по ЗМДТ      
Понятия по смисъла на ЗМДТ
     
Размер на местните данъци по общини за 2021 г. и наредбите за определяне размера на местните данъци (включително патентен данък)
     
Размер на местните такси и цени на услугите по общини за 2021 г. (наредби)
     
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
     
Документи в раздела:
     
       
Обща митническа тарифа за 2021 г. (комбинирана номенклатура)
     
Автономни мерки за суспендиране на митата в ЕС от 1 януари 2021 г.
     
Автономни тарифни квоти в ЕС от 1 януари 2021 г.
     
Изисквани данни за попълване на клетките на ЕАД
     
Кодове за клетка № 1
     
Типове транспортни средства
     
Условия на доставка
     
Вид на транспорта      
Кодове на опаковки
     
Кодове на контейнери
     
Класификатор на вид преференции
     
Класификатор на митническите учреждения
     
Класификатор на режимите, другите направления и процедури
     
Кодове на документите
     
Класификатор на методите за определяне на митническата стойност
     
Класификатор на допълнителната информация
     
Класификатор на кодовете на документите
     
Класификатор на вземанията в начина на плащане
     
Класификатор на вида гаранция
     
Банкови сметки на Агенция “Митници”
     
Митнически валутни курсове по месеци за периода 2016 г. – 2021 г.
     
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
     
Размер на минималната работна заплата през периода 1966 г. – 2021 г.
     
Средномесечна работна заплата по данни на НСИ за периода 1993 г. – 2021 г.
     
Трудов календар за периода 2000 г. – 2021 г.
     
Работни дни за периода 1999 г. – 2021 г. по месеци
     
Официални празници и допълнителни почивни дни през 2020 г. и 2021 г.
     
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за периода 2020 г. – 2021 г.
     
Видове работи, за които се установява намалено работно време
     
Видове работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
     
Срокове за съхранение на лични данни от трудовото досие съгласно българското законодателство
     
Промени в Кодекса на труда от декември 2020 г.
     
КОМАНДИРОВЪЧНИ И ГОРИВА
     
Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната
     
Размер на дневните и квартирните пари за командировките в чужбина
     
Командировъчни пари на персонала на сухоземни транспортни и специални средства
     
Командировъчни пари на екипажите на въздухоплавателните средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, включително екипажите на “Авиоотряд 28”
     
Командировъчни пари на екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме
     
Командировъчни пари на екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав
     
Дългосрочно командироване в чужбина на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната
     
Цени на течните горива за периода 1994 г. – 2021 г.
     
Комбиниран разход на гориво на всички модели пътнически автомобили, предлагани за продажба в Република България
     
Нормиране разхода на гориво на автомобилите
     
Допълнителен списък на нормите за разход на гориво на превозните средства
     
Норми за разход на моторни масла
     
Норми за разход на мотоциклети, моторолери или мотопеди
     
ОСИГУРЯВАНЕ      
Средномесечeн осигурителен доход за страната за периода 1997 г. – 2021 г.
     
Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията за периода 2000 г. – 2021 г.
     
Определяне на осигурителния доход за различните видове осигурени лица за 2021 г.
     
Доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски – 2021 г.
     
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода 2005 г. – 2021 г.
     
Минимален и максимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица 1992 г. – 2021 г.
     
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2007 г. – 2021 г.
     
Размер на осигурителните вноски за ДОО в проценти за лица, работещи по трудов договор, при условията на ІІІ, ІІ и І категория труд за периода 2000 г. – 2021 г.
     
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ” за периода 2005 г. – 2021 г.
     
Размер и обхват на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица за ДОО за периода 12.09.1989 г. – 31.12.1999 г.
     
Размер на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица за периода 2000 г. – 2021 г.
     
Размерите на осигурителните вноски за периода 01.01.1997 г. – 31.12.2021 г., съгласно ЗБДОО (извлечения)
     
Размер, обхват и разпределение на осигурителните вноски за ДОО за всички категории лица за периода 1.01.1980 г. до 31.12.2021 г.
     
Размер и обхват на осигурителните вноски за ДОО за работещите без трудово правоотношение за периода 21.07.1992 г. – 31.12.2021 г.
     
Размер и обхват на осигурителните вноски за ДОО за земеделските стопани за периода от 01.01.1980 г. до 2021 г.
     
Размер и обхват на осигурителните вноски за работниците и служителите за времето, през което са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи за периода 1997 г. – 2021 г.
     
Размер и обхват на осигурителните вноски за членовете на кооперации за ДОО за периода 2000 г. – 2021 г.
     
Внасяне на вноски във фонд “Гарантираните вземания на работниците и служителите” – 2021 г.
     
Размер на здравноосигурителните вноски за периода 1999 г. – 2021 г.
     
Срокове за внасяне на осигурителните вноски – 2021 г.
     
Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете – 2021 г.
     
Срокове за подаване на осигурителни декларации – 2021 г.
     
Парични обезщетения и помощи по КСО на лицата, осигурени за четирите фонда на ДДО – “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство”, “Трудова злополука и професионална болест” и “Безработица” – 2021 г.
     
Парични обезщетения и помощи по КСО на лицата, осигурени за фонд „Пенсии“ – 2021 г.
     
Парични обезщетения и помощи по КСО на самоосигуряващите се лица, осигурени за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО – 2021 г.
     
Парични обезщетения за отглеждане на малко дете по месеци за периода 2000 г. – 2021 г.
     
Двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване
     
Пенсии за осигурителен стаж и възраст – 2021 г.
     
Пенсии за инвалидност – 2021 г.
     
Методика за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсии, отпуснати с начална дата на пенсията до 31.12.2018 г.
     
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.
     
Ред за пенсиониране на учителите – 2021 г.
     
КАЛЕНДАРИ      
Данъчен календар за 2021 г.
     
Осигурителен календар за 2021 г.
     
Трудов календар за периода 2000 г. – 2021 г.
     
Работни дни за периода 1999 г. – 2021 г. по месеци
     
Официални празници и допълнителни почивни дни през 2020 г. и 2021 г.
     
БАНКОВИ СМЕТКИ И КОДОВЕ
     
Банкови сметки и кодове за вид плащане, обслужващи НАП
     
Сметките, по които следва да се внесат сумите за обезепечения по ДОПК и ЗДДС
     
Банкови сметки за глоби на КАТ
     
Банкова сметка за събиране и превеждане на суми от осигурителни вноски и данъци в полза на други държави – членки на ЕС
     
Банкови сметки на ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”
     
Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност
     
Банкови сметки за плащане на ДДС по MOSS (специални режими „в Съюза“ и „извън Съюза“) в евро
     
Банкови сметки на общините за плащане на местни данъци и такси
     
Банкови сметки на Агенция “Митници”
     
Банкови сметки на НОИ
     
Кодове за вид плащане към НАП
     
Кодове за плащане на местни данъци и такси
     
АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ
     
Адреси и телефони на дирекциите на Националната агенция за приходите
     
Адреси и телефони на митническите учреждения
     
Адреси и телефони на дирекциите “Социално Подпомагане”
     
Адреси и телефони на НОИ в страната
     
Адреси и телефони на НЗОК и РЗОК
     
Адреси и телефони на бюрата по труда
     
Адреси на службите по трудова медицина
     
Адреси и телефони на ЦУ на НСИ и териториалните статистически бюра
     
ТАКСИ      
Tакси, събирани от Агенцията по вписванията
     
Такси, събирани от Агенция “Митници”
     
Такси, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа (винетни такси)
     
Такси, които се събират от Патентното ведомство
     
Такси, които се събират по Закона за туризма
     
Такси, които се събират по Закона за хазарта
     
Такси, които се събират в системата на Министерството на финансите
     
Такси, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
     
Такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи
     
Минимални размери на адвокатските възнаграждения
     
Нотариални такси      
Такси и разноски към Закона за частните съдебни изпълнители
     
КЛАСИФИКАЦИИ      
Национална класификация на професиите и длъжностите
     
Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011,
     
актуализирана с влезлите в сила промени от 01.01.2021 г.:
     
Структура      
Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от структурата на НКПД
     
НКПД, 2011 – списък на длъжностите
     
Азбучен указател на длъжностите
     
Нови длъжности включени в НКПД, 2011
     
Кодова таблица за преход от НКПД, 2005 към НКПД, 2011
     
Национална класификация на професиите и длъжностите – 2010 (отменена)
     
Национална класификация на професиите и длъжностите – 2005 (отменена)
     
Национална класификация на професиите – 96 (отменена)
     
Класификация на икономическите дейности:
     
Национална класификация на икономическите дейности – 2003 (отменена)
     
Класификация на икономическите дейности – 2008 г.
     
Класификация на икономическите дейности – 2008 г., включително обяснителни бележки
     
Кодова таблица за преход от НКИД-2003 към КИД-2008
     
Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)
     
Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)
     
Единна бюджетна класификация за 2021 г.:
     
Класификация на приходите
     
Разходи по икономически тип
     
Операции с нефинансови активи
     
Бюджетни взаимоотношения
     
Финансиране на бюджетното салдо
     
Класификация на разходите по функции, групи и дейности
     
Кодове на бюджетните организации
     
Сметкоплан за бюджетните организации:
     
Раздел 1 – Сметки за капиталови заеми
     
Раздел 2 – Сметки за дълготрайни материални и нематериални активи
     
Раздел 3 – Сметки за материални запаси и конфискувани активи
     
Раздел 4 – Сметки за разчети – вземания и задължения
     
Раздел 5 – Сметки за финансови активи
     
Раздел 6 – Сметки за разходи
     
Раздел 7 – Сметки за приходи и трансфери
     
Раздел 9 – Задбалансови сметки
     
СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ
     
Одитори      
Регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България
     
Дипломирани експерт-счетоводители, които не са регистрирани одитори
     
Одиторски дружества
     
Фискални устройства
     
Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване
     
Регистър на одобрените Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД)
     
Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
     
Регистър на одобрените типове електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива (ЕСФП)
     
Регистър на одобрените типове таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП)
     
Фирми, извършващи техническо обслужване и сервиз на фискални устройства/ИАСУТД
     
Хазартна дейност      
Регистър на организаторите на хазартни игри
     
Регистър на организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване
     
Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по Закона за хазарта
     
Регистър на утвърденото игрално оборудване
     
Банки и кредитни институции
     
Лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в Република България/ИАСУТД
     
Кредитни институции, лицензирани в страни от ЕС, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
     
Списък на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване
     
Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
     
Регистър на обменните бюра/ИАСУТД
     
Списък на лицензираните застрахователи и презастрахователи
     
Инвестиционни посредници
     
Пенсионни фондове
     
Дружества за допълнително социално осигуряване
     
Застрахователни брокери
     
Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – ТОЛ такса
     
Списък на регистрираните служби по трудова медицина в МЗ
     
Списък на професионалните болести
     
Списък на професионалните болести причинени от химични агенти
     
Списък на професионалните болести причинени от физически фактори
     
Списък на професионалните болести причинени от биологични агенти
     
Списък на професионалните болести причинени от биомеханични фактори
     
Списък на професионалните болести причинени от други фактори, материали и продукти
     
Списък на стопанските дейности, за които може да се установява лицензионен режим
     
Публичен регистър на операторите, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от Закона за пощенските услуги
     
ОЛП, ФИКСИНГ, ЛИБОР
     
Основен лихвен процент, законна лихва за периода 1991 г. – 2021 г.
     
Фиксинг на БНБ от създаването на валутен пазар у нас – 1991 г. – 2021 г.
     
Митнически валутни курсове по месеци за периода 2016 г. – 2021 г.
     
LIBOR и EURIBOR за периода 1999 г. – 2021 г.
     
Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения
     
ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
     
Министерства и ведомства
     
Пощенски и телефонни кодове
     
Телефонни кодове за международно избиране
     
Разстояния между градовете в България